Tin tức

Kim Long Group

Việc thanh toán tiền mua nhà sẽ bắt buộc thực hiện thông qua chuyển khoản, bắt đầu từ ngày 1/8/2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2024, quy định một số điểm mới trong kinh doanh bất động sản.

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, đưa ra một số điểm quan trọng mới liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Theo quy định tại Điều 48 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, việc thanh toán trong các giao dịch bất động sản sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều luật hiện hành.

 

Một trong những điểm nổi bật của Luật này là yêu cầu bắt buộc thanh toán tiền mua nhà thông qua phương thức chuyển khoản, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác của giá mua bán ghi trong hợp đồng. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi gian lận, thao túng giá và tăng cường sự rõ ràng trong quá trình giao dịch bất động sản.

 

Theo đó, các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải nhận tiền thanh toán từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng trong nước hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hợp pháp hoạt động tại Việt Nam, theo hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.

 

Luật cũng quy định rõ về việc xử phạt và bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp chậm tiến độ thanh toán từ các bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua, bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua, theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Với những điều chỉnh này, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 nhằm nâng cao tính minh bạch và tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Trước đó, theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, việc thanh toán trong giao dịch bất động sản cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật và điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

Giá mua bán trong hợp đồng bắt buộc phải ghi đúng thực tế

Theo Điều 47 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, quy định rằng các giao dịch liên quan đến bất động sản như giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và dự án bất động sản được các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng. Trong trường hợp Nhà nước có quy định về giá, các bên phải tuân thủ quy định này.

 

Tổ chức và cá nhân kinh doanh bất động sản có trách nhiệm ghi rõ đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng. Việc ghi sai giá giao dịch so với thực tế sẽ chịu trách nhiệm pháp lý.

 

Thực tế, trong việc mua bán nhà đất, thường xảy ra tình trạng giá giao dịch thực tế cao hơn so với giá ghi trong hợp đồng. Điều này thường xảy ra khi giá ghi trong hợp đồng thấp hơn để giảm thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà các bên phải nộp. Tuy nhiên, điều này sẽ không phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, nơi mà yêu cầu các bên phải ghi rõ giá giao dịch thực tế để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

 

Điều này nhằm mục đích làm rõ và củng cố thêm quy tắc trong hoạt động mua bán bất động sản, giúp ngăn chặn các hành vi lạm dụng trong việc ghi giá giao dịch để trốn thuế và các khoản phí liên quan.

Tin tức liên quan